fbpx

AFM Ağız Ve Diş Sağlığı Hiz. Tic. LTD. ŞTİ.

6698 Sayılı KVKK Kapsamında

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

 1. GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması,  AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.  en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Hastalarımız yanısıra refakatçi, ziyaretçilerimiz, tüm çalışanlarımız ve işbirliğinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak kurum politikası olarak benimsenmiştir.

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme,
 • Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme
 1. AMAÇ

Bu Politikanın ana amacı AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.  tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılanlar konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda hastalarımız, ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz başta olmak üzere kişisel verileri kurumumuz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.   tarafından işlenen kişisel veriler verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Hekimlerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve çalışanları ve her türlü ticari faaliyetler içine giren firmalar; sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan sağlık verileri başta olmak üzere özel nitelikli kişisel veriler ve genel nitelikli kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.

 • Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
 • Randevu hakkında hastalarımızı haberdar edebilme;
 • Klinik iç prosedürlerinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma;
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Çalışanlarımızın özlük süreçlerini ve yasal haklarını koruma,
 • Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi;
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi;
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma;
 • Kimliğinizi teyit etme;
 • Klinik ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme;
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen her türlü bilgileri paylaşma;
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme;
 • Kliniğimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma;
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama;
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme;
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla ,bankalar ve sağlık harcamaları tahsil edilen tüm kuruluşlar (kamu ve özel) size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması;
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma;
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması.
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu çerçevede AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.   sözleşmeler ve yasal yükümlülüklerini gereği gibi eksiksiz yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır ve işlenir.

 1. KAPSAM

Bu Politika; hastalarımız, ziyaretçilerimiz, kurum yetkilileri, çalışanlarımızın, işbirliği ve her türlü hukuki ilişki içinde olduğumuz kişi, kuruluş ve kurumların çalışanları, yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan veya olmayan yollarla işlenen aşağıda tanımlı kişisel verilerini kapsar.

Ad, soyad, TC Kimlik numarası, pasaport numası veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni hal, hastaları tanımlayan diğer kimlik verileri; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb iletişim verileri, ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal veriler; elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel veriler; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler

Kişisel veri sahipleri gruplarına göre bu politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi (örneğin hastalarımız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örneğin yalnızca çalışanlarımız, tedarikçilerimiz  vb) olabilecektir

 1. TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örneğin maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri: Kurumumuzun her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin: hastalar ve çalışanlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin. ad soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.

Hasta: Kurumumuza tetkik, tedavi için müracaat edip ayaktan ya da yatarak tedavi gören kişi

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler

Üçüncü Kişi: Kurumumuzun yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örneğin hizmet alınan firma çalışan veya yetkilileri, Refakatçi vb)

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin Kurumumuzun verilerini tutan bilişim firması, hasta verilerini sisteme giren tüm çalışanlar

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi

Ziyaretçi: Kurumumuzun sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

 1. POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde yürütülür. AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.  Kişisel Verilerin Korunması Politikası güncel yönetmeliklerle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallar çerçevesinde AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.   uygulamaları ile entegre edilerek oluşturulmuştur. KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine  bağlı kalarak gerekli hazırlıklarını yürütmektedir.Yukarıda belirtilen kişisel veriler gerektiğinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri vb. mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek, kilinklerimize ve/veya tedarikçilerimize/iş ortaklarımıza ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilecektir. Sonuç olarak Kişisel veriler kurum prosedürlerinde tanımlı yasal sürelere uygun olarak hem dijital hem de fiziki ortamda korunacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kurumumuz, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için optimum  güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12nci maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

 • Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari önlemleri almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Kurumumuz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için teknik ve idari tedbirler almaktadır.
 • Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar olarak farkındalıkları arttırmaktadır.
 • Kurumumuzun veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Kurumumuzun tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmeler yapılmaktadır
 • Kurumumuz kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Kurumun iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
 • Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.
 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şahsen başvuru ile ve özel yetkili vekaletname ile Kurumumuza iletmeleri durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili talebin “yazılı” olarak Kurumumuza (veri sorumlusuna) iletilmesi gerekmektedir.

KVK çerçevesinde belirtilen  hakların kullanılması için, kimliği tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istenilen haklara yönelik açıklamalarla birlikte talebin, Kanunun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkın kullanımına ilişkin olduğunun da belirtilerek kurumumuza iletilmesi; Talebe ilişkin başvurunun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.

 1. 8. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.  kişisel verileri teknik ve idari olanakları ile titizlikle korumaktadır. Kliniğimiz tarafından alınan güvenlik önlemleri, teknolojik olanaklar, olası riskler göz önünde bulundurularak optimum düzeyde sağlanmaktadır.

Bir grup kişisel veri, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle KVK Kanununda “özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmıştır.

Bu veriler ; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen yukarıda tanımlı  verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin saklanması sırasında uygulanan teknik ve idari tedbirlerin  detayı Kurumumuz tarafından yayınlanan “Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmha Politikası”nda belirtilmiştir. İşbu idari ve teknik tedbirler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Kurul kararına uygun şekilde oluşturulmuştur.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

 KVK Kanunu’nun 10’uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Kurumumuz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Kurumumuzun kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20’inci ve KVK Kanunu’nun 11’inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Kurumumuz kişisel veri sahipleri ile ilgililere , kişisel verilerin korunmasındaki kurum politikasını, çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Kurumumuz ilgili kişileri; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere, kendi faaliyetleri ve kanundaki maddeler hakkında farklı yöntemlerle de bilgilendirmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kurumumuz, Anayasa’nın 20’ nci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4’ncü maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; doğru ve güncel ,hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Kurumumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Kurumumuz, Anayasa’nın 20’nci ve KVK Kanunu’nun 5’inci maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5’inci maddesindeki şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak işlemektedir.

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 6’ncı maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kurumumuz; kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Kurumumuz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almaktadır, kişisel verileri amacın dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Kurumumuz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi yasal menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kurumumuz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kurumumuz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Kurumumuz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan bildirilmektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kurumumuz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Kurumumuz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kurumumuz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Anayasa’nın 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Kurumumuz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kurumumuz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4’ncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine olanak tanıyan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
 • Kurumun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • Kurumumuzun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bina, Tesis Girişleri İle Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri 

Kurum’umuz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Kurumumuz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile hasta, personel ,ziyaretçi, tedarikçi firma çalışanlarının giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Kurumumuz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Bu kapsamda Kurumumuz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Kurumumuzun bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları ve gerekli yerlerde ses kayıtları alınmaktadır.

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, kurumun, hasta ve çalışanların  diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve hastaların  aldıkları sağlık hizmeti ve diğer hizmetlere ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara sadece yetkilendirilmiş kurum çalışanlarının ve/veya tedarikçi firma çalışanlarının erişimi bulunmaktadır.

Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kurumumuz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli ”olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Kurumumuz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlar da öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.  
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler ve bununla bağlı kalmamak kaydıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan (açık rıza alınması halinde) laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumu destek hizmet sağlayıcılarımız, klinik ve hasta yönetimi için kullanılan Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilen klinik yönetim yazılımları(bulut sistemi) ve iş ortaklarımız. 

 

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz hiçbir şartta tarafımızca yurt dışına aktarılmamaktadır. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7’nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun ilgili prosedürlerine istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu kapsamda Kurumumuz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirmekte ve farkındalıklarını arttırmaktadır.

Kurumumuz binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Kurum nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında detaylı bilgilendirme  Kurumumuz tarafından yayınlanan “Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmha Politikası”ndea yapılmıştır.

 1. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 31/12/2021 tarihinde imza edilmekle birlikte yürürlüğe girer. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi yenilenen madde için o maddenin revize edildiği tarihtir.

AFM Ağız Ve Diş Sağlığı Hiz. Tic. LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.  olarak, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.   ile irtibatı bulunan İlgili Kişi konumundaki sizin (“İlgili Kişi”) kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

1 –    İşlenen Kişisel Veriler
Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz arasında;
(a)    Ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası, T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi kimlik verileri,
(b)    Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri,
(c)    Yapılan muayene, teşhis, tetkik verileri ile test, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen özel nitelikli kişisel veriler,
(d)    Kendi rızanız ile ilettiğiniz veya koruyucu hekimlik hizmetinin sunulması kapsamında Sağlık Bakanlığı sisteminden hukuka uygun şekilde elde edilmiş daha önceki muayene, teşhis, tetkiklere ait tıbbi veriler,
(e)    Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,
(f)    Olası ödemelere bağlı olarak banka hesap numarası gibi finansal veriler,
(g)    Alınan hizmetleri değerlendirmek amacı ile paylaşılan cevap ve yorumlar,
(h)   Klinik ziyareti sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntüleri,
yer almaktadır.

2 –    Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında;
(a) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
(b) İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,
(c) Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen tıbbi bilgilerin paylaşılması,
(d) Aldığınız hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması,
(e) Kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
(f) Kamera vasıtasıyla suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve mekansal güvenliğin sağlanması
(g) Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlerinize cevap verilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
(h) Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler hakkında bilgi verilmesi
yer almaktadır.

3 –    Kişisel Verilerin Toplanması Ve Hukuki Sebebi
Kişisel verilerinizin toplanma araçları/yöntemleri arasında;
(a)    Hastane yönetim yazılımına veri girişi,
(b)    Elektronik ortamda düzenlenen veya matbu formlar,
(c)    Sesli veya sessiz güvenlik kamerası kayıtları,
yer almaktadır.

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.  tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
   (1)    3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
   (2)    663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
   (3)    Özel Hastaneler Yönetmeliği,
   (4)    Acil Sağlık Yönetmeliği,
   (5)    Hasta Hakları Yönetmeliği,
   (6)    Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik,
   (7)    Ayakta Teşhis Ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
(b)    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(c) Bir hakkın tesisi için işlenmesinin ve korunmasının zorunlu olması
(d)    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
KVKK’nın 6.maddesinde belirtilen,

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmeti ile finansmanının planlanması amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi,

sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. , toplanan ve işlenen kişisel verileri, ilgili kanunlar ve mevzuat ile belirtilen sürelerden kısa olmamak üzere, sözleşmelerden doğan yükümlülükler, muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, hak ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla, gerekli gördüğü sürece saklamaktadır.

4 –    Kişisel Verilerin Aktarılması
İşbu aydınlatma metninin 2.maddesindeki işleme amaçları doğrultusunda ve ilgili kanunalardaki aktarım şartlarına uymak kaydı ile ve gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak
Kişisel verileriniz;
(a) Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,
(b) Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketlerine,
(c) Sosyal Güvenlik Kurumu’na,
(d) Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,
(e) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne,
(f) Türkiye Eczacılar Birliği’ne,
(g) Adli makamlara,
(h) Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğunuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,
(ı) Sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz sağlık kuruluşuna,
(i) Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere,
(j) Olası hukuki ihtilaf durumunda, yasal olarak veya bir sözleşme kapsamında sır saklama yükümlülüğünde olan avukatlarına, vergi danışmanlarına ve denetçilerine, danışmanlık alınan üçüncü şahıslara,
(k) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere,
(l) Faturalandırmanın işverene yapılacak olması durumunda iş yeri hekimine,
(m) Aldığınız hizmetlerin devamlılığı açısından yasal sınırlar çerçevesinde iş ortaklarımıza, klinik ve hasta yönetimi için Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş klinik yönetim yazılımlarına,

5 –    Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;
(a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c)    Kişisel   verilerin   işlenme   amacını   ve   bunların   amacına   uygun   kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(f)    KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(g)    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ı)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

6 –    Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki kanallardan AFM Ağız Ve Diş Sağlığı HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.  iletilebilirsiniz:

Başvuru Yöntemi Başvuru Adresi Başvuru Bilgisi
1 Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile Bahçelievler Mah. Çamlık Cad. No:6A B.evler/İSTANBUL Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
2 Size ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile KLİNİK KEP ADRESİ E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
4 Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde KLİNİK İSMİ YAZILACAK sisteminde kayıtlı bulunmayan e-posta adresi ile afmklinik@gmail.com E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte;
(a)    Velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili belgeyi,
(b)    Diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekaletname kopyasını 

başvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

(a)    Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
(b)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
(c)    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
(d)    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
(e)    Talep konusu.

Açıklanan Bilgileri Eksiksiz Şekilde Okudum ve Anladım

Ad-Soyad